Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
one's best (strongest) cards
|
thành ngữ card
lý lẽ vững nhất; lá bài chủ (nghĩa bóng)