Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
off-cut
['ɔfkʌt]
|
danh từ
mảnh thừa (gỗ, giấy..)
họ cắt những mảnh giấy thừa