Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
off-brand
['ɔfbænd]
|
tính từ
không hợp qui cách; ngoài tiêu chuẩn