Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
observancy
[əb'zə:vənsi]
|
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) (như) observance