Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
objection
[əb'dʒek∫n]
|
danh từ
sự phản đối, sự chống đối
phản đối
không phản đối
sự bất bình; sự không thích, sự khó chịu
điều bị phản đối
lý do phản đối