Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
nightfall
['naitfɔ:l]
|
danh từ
lúc sẩm tối, lúc chập tối, lúc hoàng hôn