Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
newsreader
['nju:z,ri:də]
|
Cách viết khác : newscaster ['nju:zkɑ:stə]
như newscaster