Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
new town
['nju:taun]
|
danh từ
khu dân cư được xây dựng khẩn trương dưới sự tài trợ của nhà nước