Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
never-to-be-forgotten
['nevətəbifə'gɔtn]
|
tính từ
không bao giờ quên được