Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mounting
['mouldiη]
|
danh từ
sự trèo, sự lên
sự tăng lên
giá, khung