Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
moth
[mɔθ]
|
danh từ
nhậy (cắn quần áo)
bướm đêm, sâu bướm