Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
morion
['mɔriən]
|
danh từ
(sử học) mũ morion (mũ không lưỡi trai)