Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
modulation
[,mɔdju'lei∫n]
|
danh từ
sự uốn giọng, sự ngân nga, giọng lên xuống trầm bổng
(âm nhạc) sự chuyển giọng
(rađiô) sự điều biến