Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
misreport
['misri'pɔ:t]
|
danh từ
bản báo cáo sai, bản báo cáo láo