Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
maya
['maiə]
|
danh từ
thế giới vật chất tri giác được ( Ấn Độ giáo cho nó là ảo tưởng che giấu sự tồn tại tuyệt đối)