Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
marrowless
['mæroulis]
|
tính từ
không có tuỷ
(nghĩa bóng) thiếu sinh lực, thiếu nghị lực, yếu đuối