Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
margarine
[,mɑ:dʒə'ri:n, 'mɑ:dʒərin]
|
danh từ
bơ thực vật