Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mapmaker
['mæpmeikə]
|
danh từ
người vẽ bản đồ; người lập bản đồ