Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
manor
['mænə]
|
danh từ
trang viên, thái ấp
phạm vi quản lý của một đơn vị cảnh sát