Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mandrel
['mændrəl]
|
Cách viết khác : mandril ['mændril]
danh từ
(kỹ thuật) trục tâm
lõi, ruột
(ngành mỏ) cuốc chim