Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
magnalium
[,mæg'neiliəm]
|
danh từ
Macnali (hợp kim nhôm và mage)