Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
magna carta
['mægnə'kɑ:tə]
|
danh từ
Đại hiến chương nước Anh (do vua Giôn ban hành năm 1215)
hiến pháp cơ bản, luật lệ cơ bản
hiến pháp (đạo luật...) bảo đảm bình quyền nam nữ