Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
magmatic
[mæg'mætik]
|
tính từ
(thuộc) macma
(thuộc) đá nhão trong lòng đất