Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
magma
['mægmə]
|
danh từ
đá nhão trong lòng đất
(địa lý,địa chất) Mắc-ma
thuốc dưới hình thức nhũ tương