Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
magistratical
[,mædʒis'trætikəl]
|
tính từ
(thuộc) quan toà; (thuộc) quan hành chánh địa phương