Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lyrist
['laiərist]
|
danh từ
người chơi đàn lia
nhà thơ trữ tình