Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lying
['laiiη]
|
danh từ
sự nói dối, thói nói dối
sự nằm
nơi nằm, chỗ nằm