Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lighter
['laitə]
|
danh từ
người thắp đèn
cái bật lửa
sà-lan bốc dỡ hàng
ngoại động từ
chở hàng bằng sà-lan