Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
larch
[lɑ:t∫]
|
danh từ, (thực vật học)
cây thông rụng lá
gỗ của cây thông rụng lá