Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lancewood
['la:ns, wud]
|
danh từ
cây có thân dẻo và dai (dùng để làm cần câu, cung v. v..)