Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
kilometer
['kilə,mi:tə]
|
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ki-lô-mét