Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
kickstand
['kikstænd]
|
danh từ
cái gióng xoay để giữ hai bánh trước của xe (khi không dùng tới)