Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
integer
['intidʒə]
|
danh từ
(toán học) số nguyên
cái nguyên, vật trọn vẹn, tổng thể, toàn bộ