Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
industrial
[in'dʌstriəl]
|
tính từ
(thuộc) công nghiệp, (thuộc) kỹ nghệ