Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
independence
[,indi'pendəns]
|
Cách viết khác : independency [,indi'pendənsi]
danh từ
sự độc lập; nền độc lập