Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
hymnal
['himnəl]
|
tính từ
(thuộc) thánh ca
danh từ
Cách viết khác : hymnbook ['himbuk]
sách thánh ca