Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
howitzer
['hauitsə]
|
danh từ
(quân sự) súng bắn đạn trái phá, bích kích pháo