Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
house of commons
['hausəv'kɔmənz]
|
danh từ
hạ viện ( Anh và Canađa)