Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
homophonic
[,hɔmə'fɔnik]
|
tính từ
(âm nhạc) cùng một chủ điệu