Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
hardwood
['hɑ:dwud]
|
danh từ
gỗ cứng
gỗ cây lá rộng (đối lại với gỗ thông...)