Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
god-awful
['gɔd,ɔ:ful]
|
tính từ
xấu đau xấu đớn, tồi tệ vô cùng