Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
glebe
[gli:b]
|
danh từ
(thơ ca) đất, ruộng đất
(tôn giáo) đất nhà chung