Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
glc
[,dʒi: el 'si:]
|
viết tắt
Hội đồng Đại Luân Đôn ( Greater London Council )