Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
getting
['gettiη]
|
danh từ
(ngành mỏ) sự khấu; sự khai thác
lợi ích; thu hoạch