Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
germ-nucleous
['dʒə:m,nju:kljəs]
|
danh từ; số nhiều germ-nuclei
mầm hạt nhân