Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gendarme
['ʒɒ:ndɑ:m]
|
danh từ
hiến binh, sen đầm