Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
funnel
['fʌnl]
|
danh từ
cái phễu
ống khói (tàu thuỷ, xe lửa)
phần dưới ống khói