Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
folk medicine
['fouk,medisin]
|
danh từ
y học cổ truyền
phương thuốc dân gian