Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
flat-car
['flætkɑ:]
|
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) toa trần ( (cũng) flat )