Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fingerling
['fiηgəliη]
|
danh từ
vật nhỏ
(động vật học) cá hồi nhỏ